2022.3.21
war for territory 2022 tokyo

Mataro Aoki (10:39 pin via Ambitions)◯Jun Masaoka

Yusaku Ito (13:58 pin via Vertical Brainbuster)◯KENGO

GUNSO (15:23 pinfall) Shoichi Uchida◯

4. ×"Brother" Yasshi & Tiiida & Yuji Hino (15:17 German Suplex Hold) Naoki Tanizaki & Kenshin Chikano & Kohei Kinoshita◯