2021.4.6
break on through 2021 day2
@ umeda TRAD

1. Tournament semi-final 3 The Hard Way
brotherYASSHI Vs. ○Yuukou Miyamoto vs. Ryota Nakatsu x
*9:21 Gannosuke Clutch

2. Tournament Semi-final 3 The Hard Way
Naoki Tanizaki vs. ×HUB vs. Kengo
*8:49 pin via Casanova

3. Tag Team Match
Kouhei Kinoshita & Rina Yamashita & TiiiDA & Kenshin Konno & ○El Lindaman
(10:02 German Suplex Hold)
Keita Yano & TORU & Shouichi Uchida & GUNSO & ×Rey Paloma

4.BREAK ON THROUGH tournament 2021 Final
Naoki Tanizaki(18:41 Moonsault Press) ○Yuukou Miyamoto

*Miyamoto wins the this tournament.

dove20210406_1_1dove20210406_1_2dove20210406_1_3dove20210406_1_4dove20210406_1_5dove20210406_1_7dove20210406_2_1dove20210406_2_2dove20210406_2_3dove20210406_2_4dove20210406_2_5dove20210406_3_01dove20210406_3_02dove20210406_3_03dove20210406_3_04dove20210406_3_05dove20210406_3_06dove20210406_3_07dove20210406_3_08dove20210406_3_09dove20210406_3_10dove20210406_3_11dove20210406_4_01dove20210406_4_02dove20210406_4_03dove20210406_4_04dove20210406_4_05dove20210406_4_06dove20210406_4_07dove20210406_4_08dove20210406_4_09dove20210406_4_10dove20210406_4_11dove20210406_5_1dove20210406_5_2dove20210406_5_3dove20210406_5_4dove20210406_5_5