2020.3.21 "Drive to the Limit OSAKA final party"

Jun Masaoka & ○Kohei Kinoshita (10:41 Samsung Clutch) Gunso & Kabukikid●

○TORU (7:35 School Boy) Rey Paloma ●
* Ventilation rules

●Rina Yamashita & Shoichi Uchida (15:40 pin via Buzzsaw Kick) Kenshin Chikano○ & Naoki Tanisaki

DOVE Tag Championship Match
GAINA & ○HUB (13:51 pin via "Moudoku-Hub-Kuubaku")Tida Heat & “brother”Yasshi●
* GAINA & HUB has become the new champion

dove_20200321_1_1dove_20200321_1_2dove_20200321_1_3dove_20200321_1_4dove_20200321_1_5dove_20200321_1_6dove_20200321_2_1dove_20200321_2_2dove_20200321_2_3dove_20200321_2_4dove_20200321_3_1dove_20200321_3_2dove_20200321_3_3dove_20200321_3_4dove_20200321_4_1dove_20200321_4_2dove_20200321_4_3dove_20200321_4_4dove_20200321_4_5dove_20200321_4_6dove_20200321_4_7